Pravila nagradne igre »Osvoji letno zalogo Ölz Super Soft«

1. člen
(nagradna igra)


Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju: pravila) urejajo potek nagradne igre z naslovom »Osvoji letno zalogo Ölz Super Soft!«, ki jo prireja Merit HP d.o.o., Beograjska ulica 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Organizator).

2. člen
(pogoji za sodelovanje)


Pogoji, ki jih mora za sodelovanje izpolnjevati sodelujoči:

- V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in so hkrati davčni rezidenti Republike Slovenije.
- V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju in njegovih odvisnih družbah. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane.

3. člen
(način sodelovanja)


Sodelujoči, ki izpolnjuje pogoje iz 2. člena, mora za sodelovanje v nagradni igri »Osvoji letno zalogo Ölz Super Soft kruh!«, ki traja od vključno dne 28.3.2024 do vključno dne 04.04.2024, na spletnem mestu https://www.instagram.com/oelzmeisterbaecker_slovenija/

1. Slediti Instagram profilu https://www.instagram.com/oelzmeisterbaecker_slovenija/
2. Označi v komentarju prijatelja, s katerim bi delil/a Ölz Super Soft kruh.

Posredovani osebni podatki se bodo hranili toliko časa, kolikor bo potrebno za dosego namena, za katerega so bili podatki obdelovani oziroma do umika soglasja posameznika. Posameznik lahko kadarkoli poda preklic sodelovanja in/ali preklic soglasja za zgoraj opisani namen na kontaktne naslove Merit HP d.o.o. .Za vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov se sodelujoči lahko obrne na pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov: marketing@merit-hp.si

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Sodelujoči v nagradni igri sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:
- strošek dostopa do interneta;
- strošek prenosa podatkov z interneta.

Sodelujoči se zavezuje, da bo v primeru, da postane nagrajenec ob prevzemu nagrade organizatorju nagradne igre razkril še podatke o davčni številki, sicer organizator nagrade ne podeli.

4. člen
(nagradni sklad in žreb)


V glavnem nagradnem skladu so 3 nagrade za 3 izžrebance:
- letna zaloga Ölz Super Soft (skupno 48 750-gramskih paketov), cena z DDV 191,52 EUR

Letna zaloga vsebuje 48 paketov Ölz Super Soft za vsak mesec od aprila 2024 do aprila 2025 (12 mesecev x 4 paketi = 48 paketov)

Nagrajenci za glavne nagrade bodo izbrani naključno izmed vseh sodelujočih s pomočjo žreba, ki ga bo izvedel organizator.

Žreb bo enkraten, izžrebali bomo 3 nagrajence. Vsak nagrajenec prejme 1 nagrado (letna zaloga Ölz Super Soft), za vsako nagrado iz glavnega sklada bomo naključno izžrebali nagrajenca. Žrebanje bo potekalo 05.04.2024

Plačilo akontacije dohodnine za prejeto nagrado je obveznost organizatorja te nagradne igre. Organizator bo od nagrade obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Nagrajencu se po Zakonu o dohodnini bruto vrednost nagrade všteva v davčno osnovo. Predložitev potrdila o davčni številki je pogoj za izročitev nagrade. Vrednost nagrade predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu z Zakonom o dohodnini, od katerega organizator nagradne igre obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25 %. Vsi ostali stroški in dajatve, povezani z uporabo (npr. plačilo dohodnine nad akontacijo, stroški zavarovanja, registracije ipd.), bremenijo nagrajenca. Nagrada ni izplačljiva v denarju, je neprenosljiva in nezamenljiva. Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrade.

5. člen
(komisija)


Organizator bo do začetka te nagradne igre imenoval tričlansko komisijo (v nadaljevanju: komisija), ki bo:
- nadzirala potek nagradne igre in spoštovanje teh pravil;
- po končanem posameznem tekmovanju in izvedbi žrebanja iz 4. člena teh pravil, sestavila zapisnik in ga hranila 1 leto od dne, ko je bilo to zaključeno;
- ukrepala v primeru suma kršitev.

6. člen
(obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad)


Po žrebu 05.04.2024 bomo nagrajence obvestili v komentarju pod objavo nagradne igre na Instagram profilu https://www.instagram.com/oelzmeisterbaecker_slovenija/ ter v objavljenih story-jih, najkasneje v roku pet (5) delovnih dni. Vse 3 izbrane nagrajence, bo po žrebu objavljenih story objava na Instagram profilu https://www.instagram.com/oelzmeisterbaecker_slovenija/ . Sodelujoči se strinjajo z javno razglasitvijo imen zmagovalcev story objava na Instagram profilu https://www.instagram.com/oelzmeisterbaecker_slovenija/ .

Pogoj za pridobitev nagrade je izpolnjevanje pogojev, opredeljenih s temi pravili. Glavne nagrade se podeli po zaključnem žrebanju. Na uporabniški račun s katerim so izžrebanci sodelovali v nagradni igri bo organizator obvestil nagrajence o prejemu specifične nagrade.

Prejemnik glavnih nagrad se bo morali v roku sedmih (7) dni od dne objave rezultatov žreba javiti organizatorju, potrditi prejem nagrade ter poslati svoj naslov stalnega oz. začasnega prebivališča in davčno številko na zasebno sporočilo na profilu Instagram https://www.instagram.com/oelzmeisterbaecker_slovenija/ .
Organizator bo nagrado poslal v dvanajstih mesečnih zalogah na naslov izžrebanca 2 x na mesec od aprila 2024 do aprila 2025, po pošti na naslov, ki ga je nagrajenec navedel ob pristopu k nagradni igri oziroma po dogovoru z organizatorjem.

7. člen
(prevzem in prenos nagrade)


Nagrade se ne podelijo, če izžrebanec nagrade žreba:
- v roku ne posreduje vseh zahtevanih in točnih podatkov,
- ne izkaže svoje istovetnosti z veljavnim osebnim dokumentom,
- krši pravila teh pravil,
- pisno ali ustno izrazi voljo, da se nagradi odpoveduje,
- ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade opredeljenih v teh pravilih.

Nagrade se ne podelijo, tudi v primeru če:
- nagrajenec ali izžrebanec v igri sodeluje v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
- se nagrajenec za nagrado ne javi organizatorju v opredeljenem roku, jo organizator lahko podeli izžrebani rezervi,
- v drugih primerih, ko podelitev nagrade ne bi bila možna ali zakonita.

Nagrad ni mogoče:
- prenesti na tretjo osebo,
- pri organizatorju unovčiti ali zamenjati za drugo nagrado.

8. člen
(kršitev pravil)


V kolikor se pred žrebanjem izkaže, da določena oseba skuša doseči ali doseže sodelovanje v nagradni igri ali podelitev nagrade s kršitvijo teh pravil ali zakonodaje, ji organizator lahko prepreči sodelovanje v nagradni igri.

V kolikor se kršitve iz prejšnjega odstavka tega člena izkažejo po objavi nagrajencev manjših nagrad oz. izvedenem žrebanju, organizator kršitelju ni dolžan podeliti nagrade.

V kolikor je nagrada že podeljena, pa se izkaže, da je izžrebanec ali nagrajenec prišel do nagrade s kršitvami iz prvega odstavka tega člena, sme organizator zahtevati takojšno vrnitev nagrade ter povrnitev nastale škode.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi s programom zvestobe, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse sodelujoče. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v razmerju do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

9. člen
(osebni podatki)


Organizator z osebnimi podatki ravna skrbno in jih obdeluje skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Organizator obdeluje osebne podatke sodelujočih, ki jih pridobi s sodelovanjem v nagradni igri: ime, priimek, telefonsko številko, naslov, poštno številko in mesto bivanja. O sodelujočem, ki bo nagrajenec te nagradne igre in prejemnik ene izmed glavnih nagrad pa bo poleg navedenih osebnih podatkov obdeloval še davčno številko.

Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za vodenje evidenc organizatorja nagradne igre ter za kontaktiranje sodelujočih v povezavi z izvedbo nagradne igre, drugi osebni podatki nagrajenca pa za davčne namene (plačilo akontacije ipd.) in namen izročitve nagrade. Osebni podatki zbrani za namen izvedbe nagradne igre se hranijo še 365 dni od podelitve nagrade. Nagrajenec se s sprejemom nagrade strinja, da dovoljuje Organizatorju fotografiranje prevzema nagrade in uporabo te fotografije za marketinške namene za obdobje 5 let od dne prevzema nagrade. Z izrecnim soglasjem, ki ga posameznik poda za obdelavo podatkov v druge namene, dovoli organizatorju obdelavo v skladu s Pogoji varovanja osebnih podatkov. Za vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov se uporabnik lahko obrne na pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov na Merit HP d.o.o. Če udeleženec ne želi, da se njegovi osebni podatki, pridobljeni v nagradni igri, uporabljajo za namen izvedbe nagradne igre in objave seznama nagrajencev, mora poslati pisno zahtevo po pošti na naslov Merit HP d.o.o., Beograjska ulica 4, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na marketing@merit-hp.si . Merit HP d.o.o. pa se zavezuje v zakonskem roku ustrezno preprečiti obdelavo teh osebnih podatkov.

Osebne podatke lahko organizator nagradne igre uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni.

Sodelujoči ima pravico do seznanitve s svojimi osebnimi podatki, zahteve po popravku, spremembi, omejitvi uporabe osebnih podatkov ter pravico do zahteve po prenosu svojih osebnih podatkov. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadar koli pisno zahteva, da se njegovi podatki izbrišejo iz evidence osebnih podatkov organizatorja.

10. člen
(odstop od nagradne igre)


Sodelujoči lahko v katerikoli fazi odstopi od sodelovanja v nagradni igri, tako da svojo zahtevo po odstopu posreduje organizatorju na elektronski naslov: marketing@merit-hp.si . Preklic podanega odstopa od nagradne igre ni mogoč.

11. člen
(omejitev organizatorjeve odgovornosti)


Organizator ne odgovarja za izvedbo nagradne igre, podelitev nagrade in škodo:

- če izvajanje nagradne igre prepovejo ali preprečijo državni organi ali nosilci javnih pooblastil,
- če izvedbo nagradne igre preprečijo ponudniki drugih storitev informacijske tehnologije, ki predstavljajo tehnični predpogoj za izvedbo te nagradne igre in/ali drugi ponudniki, od katerih je odvisna izvedba te nagradne igre,
- če izvajanje nagradne igre povzročijo teh pravil,
- v drugih primerih višje sile, ki onemogočijo izvedbo te nagradne igre.

Organizator bo o nastopu okoliščin iz predhodnega odstavka obvestil sodelujoče v nagradni igri prek spletnega mesta: https://www.instagram.com/oelzmeisterbaecker_slovenija/

12. člen
(bistveno spremenjene okoliščine)


V primeru bistveno spremenjenih okoliščin, zaradi katerih ni mogoče podeliti nagrade, organizator nagrado iz tega člena lahko nadomesti z drugo, enakovredno nagrado. Sodelujoči v nagradni igri v primeru bistveno spremenjenih okoliščin po tem členu ne morejo zahtevati podelitve prvotno določene nagrade ali odškodnine.

V primeru drugih bistveno spremenjenih okoliščin tehnične, komercialne narave, ki niso zajete s prvim odstavkom tega člena, bo organizator ta pravila pravično spremenil, o tem obvestil vse sodelujoče prek internetne strani https://www.instagram.com/oelzmeisterbaecker_slovenija/ po objavi izvedel oz. dokončal nagradno igro na osnovi novih pravil.

13. člen
(reševanje sporov)


Morebitne spore, bosta organizator in sodelujoči reševala sporazumno, v primeru neuspeha pa pred pristojnim sodiščem v Ljubljani.

V Ljubljani, dne 28.03.2024

Merit HP d.o.o.