PRAVILNIK NAGRADNE IGRE
»Z Ölz Super Soft kruhom do SUPER nagrad«

PRAVILNIK NAGRADNE IGRE
»Z Ölz Super Soft kruhom do SUPER nagrad«

1. ČLEN: ORGANIZATOR
Organizator nagradne igre je podjetje Merit HP d.o.o., Beograjska ulica 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

2. ČLEN: NAMEN
Namen nagradne igre je promocija in izvajanje trženjskega komuniciranja blagovne znamke Ölz ter posredno pospeševanje prodaje.

3. ČLEN: POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA
Sodelovanje v nagradni igri je mogoče od 02.04.2024 do vključno 30.04.2024 preko spletne strani https://olz.merithp.si . Poleg objave na navedenem spletnem mestu se nagradna igra komunicira in oglašuje tudi na sporočilih na prodajnih mestih in v drugih medijih.

V nagradni igri je mogoče sodelovati na dva načina:

Z nakupom vsaj dveh izdelkov kruha Ölz Super Soft tako, da v obrazec na spletni strani https://olz.merithp.si sodelujoči vnese številko računa, s katerim dokazuje nakup v času trajanja nagradne igre. Nakup mora biti opravljen med 2.4.2024 in vključno 30.4.2024. Poleg številke računa sodelujoči v spletni obrazec vnese še datum nakupa in svoje osebne podatke (ime in priimek, e-naslov). Sodelujoči, ki sodeluje z vpisom številke računa, mora, v primeru, da prejme nagrado, pred prevzemom nagrade predložiti račun in s tem dokazati nakup.

Brez nakupa, tako da sodelujoči na spletni strani https://olz.merithp.si slika kako si pripravi svoj Super Soft sendvič in naloži sliko. V obrazec mora vpisati še osebne podatke (ime in priimek, e-naslov). Upoštevane bodo fotografije, oddane do vključno 30. 4. 2024.

Posameznik lahko, v primeru, da v nagradni igri sodeluje z nakupom, sodeluje večkrat – z različnimi računi. V primeru, da posameznik v nagradni igri sodeluje brez nakupa, lahko sodeluje zgolj enkrat.

Omejitve sodelovanja:

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja in so-organizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.
V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki nimajo stalnega ali začasnega bivališča v Republiki Sloveniji. Nagrajenci morajo imeti veljavno davčno številko Republike Slovenije.
V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, mlajše od 15 let.
Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:
- strošek dostopa do interneta,
- strošek prenosa podatkov z interneta.


S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani https://olz.merithp.si.

4. ČLEN: PREKLIC SODELOVANJA
Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri tako, da pošlje sporočilo na e-poštni naslov marketing@merit-hp.si Po prejemu tega sporočila se sodelujočega izloči iz nagradne igre.

5. ČLEN: NAGRADE
Udeleženci nagradne igre sodelujejo v tedenskem nagradnem žrebanju za:

- 4 x Spar darilna kartica v vrednosti 500 eur
- 12 x Spar darilna kartica v vrednosti 200 eur
- 16 x Spar darilna kartica v vrednosti 40 eur
- 16 x paket Ölz izdelkov

Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad, tudi če je izžreban dvakrat ali večkrat. V primeru, da je nagrajenec ponovno izžreban, se žrebanje ponovi.

6. ČLEN: IZBOR NAGRAJENCEV
Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.

Žrebanje nagrad poteka vsak teden v času trajanja nagradne igre, pri čemer so termini posameznega žrebanja in udeleženci v posameznem žrebanju razvidni iz spodnje tabele:

Žrebanje Sodelujejo vsi, ki so skladno z 3. točko pravil izpolnili podatke in vnesli številko računa ali poslali sliko kot je napisano v pravilih

08.04.2024

Od 02.04.2024 do 07.04.2024 do 23:59

15.04.2024

Od 08.04.2024 do 14.04.2024 do 23:59

22.04.2024

Od 15.04.2024 do 21.04.2024 do 23:59

03.05.2024

Od 22.04.2024 do 30.04.2024 do 23:59

Žrebanje nagrajencev se izvede s pomočjo računalniškega sistema z uporabo naključnega algoritma, ki iz nabora celotne množice sodelujočih v vsakem tednu izžreba dobitnike nagrad. Predsednik komisije pripravi zapisnike, ki vsebujejo sezname nagrajencev. Zapisnike potrdijo in podpišejo vsi člani komisije. Zapisnike se eno leto od žrebanja hrani na naslovu organizatorja.

7. ČLEN: OBJAVA NAGRAJENCEV
Nagrajenci bodo obvestilo o nagradi prejel na svoj elektronski naslov, ki so ga posredovali ob začetku nagradne igre na spletni strani.

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena, priimka in fotografij na spletnih straneh organizatorja, v morebitnih drugih medijih in družbenih omrežjih, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali kakršnegakoli nadomestila. Hkrati se nagrajenci odpovedujejo pravici pregledovati, odobriti in/ali nasprotovati uporabe gradiva, uredniški izbiri ali videzu vizualnega gradiva.

Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani https://olz.merithp.si najkasneje v petih dneh po žrebanju nagrad.

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

8. ČLEN: PREVZEM NAGRADE IN DAVČNE OBVEZNOSTI
Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator.

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo dohodnine za vse nagrade plača organizator, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) organizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega/začasnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko) in sicer najkasneje v roku 7 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo naveden v prejetem obvestilu o nagradi). Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

Če nagrajenec v 7 dneh po prejemu obvestila o prejeti nagradi ne sporoči zahtevanih osebnih podatkov, organizator ni več zavezan izročitvi nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani zahtevani osebni podatki) prost vseh obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil.

Druge morebitne davčne obveznosti ali/in stroške vezane na nagrado krije nagrajenec sam.

Če se nagrajenec odpove nagradi, nima zaradi te nagradne igre do organizatorja nikakršnega zahtevka. Rezultati so dokončni in pritožbe niso mogoče.

Organizator s pisnim pozivom nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Če nagrajenec v tridesetih dneh po javni objavi nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 2. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.

9. ČLEN: SPLOŠNO O NAGRADAH
Nagrade ni mogoče zamenjati za plačilo protivrednosti nagrade v denarju ali katero koli drugo nagrado. Nagrajenec iz naslova nagrade ne more zoper organizatorja uveljavljati nikakršnega zahtevka (npr. glede kakovosti nagrade, odprave napak ipd.).

Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen, razen v primeru, če je nagrajenec mladoletna oseba. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, se nagrado ob soglasju starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca prenese na starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca, ki tako postane nagrajenec.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma drugih osebnih podatkov) si organizator pridržuje pravico, da udeleženca iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

- udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja,
- je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri,
- udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na spletni strani ali jih ni izpolnil pravočasno,
- v primeru prijav: če je bila prijava na kakršenkoli način neustrezna,
- organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku in na zahtevan način izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega ne želi storiti, prav tako izgubi pravico do nagrade.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

10. ČLEN: ZAUPNOST, VAROVANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV
Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR).

V skladu z GDPR sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, ki jo uporabnik potrdi v sklopu oddaje prijave v nagradno igro s pritiskom na gumb: POŠLJI in strinjanjem s splošnimi pogoji nagradne igre.

Splošni pogoji nagradne igre vključujejo tudi sledečo izjavo:

"Z izpolnitvijo obrazca, se strinjate s pravili in splošnimi pogoji nagradne igre."

Pravila in splošnimi pogoji nagradne igre fizična oseba:

- Potrjuje, da je seznanjen/a s pravili nagradne igre. Dovoljujem, da podjetje Merit HP d.o.o. moje osebne podatke uporabi za namene izvedbe te nagradne igre.

- Soglaša obdelavi osebnih podatkov in lahko kadarkoli prekliče s pisno zahtevo, poslano po elektronski pošti na naslov marketing@merit-hp.si ali po pošti na Merit HP d.o.o, Beograjska ulica 4, 1000 Ljubljana.

- Obveščena, da nagradna igra traja od 02.04.2024 do 30.04.2024.

Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke, ki jih pridobi od sodelujočih, uporabljal izključno za naslednje namene:

- izvedbo nagradne igre,
- obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja in podelitvi nagrad,
- objavo nagrajencev na spletni strani nagradne igre,
- organizator zbrane osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Pri izvajanju te nagradne igre bo vse osebne podatke skrbno varoval in dovolil dostop do njih izključno zaposlenim, ki so se obvezali k ustreznim obvezam zaupnosti.

Vsi podatki bodo hranjeni v bazi podatkov organizatorja in/ali pri pogodbenih obdelovalcih osebnih podatkov. Organizator bo zagotovil, da se osebni podatki posameznika obdelujejo izključno za namene izvajanja te nagradne igre.

Organizator osebnih podatkov ne bo prenašal ali obdeloval izven Evropskega gospodarskega prostora (EGP) brez skladnosti s Standardnimi pogodbenimi določili o varstvu podatkov (ali drugimi podobnimi določili, ki bi jih lahko sčasoma potrdila Evropska Komisija).

Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Pridobljeni osebni podatki se hranijo v skladu z zakonskim rokom ali do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočega.

Davčna številka in davčna izpostava nagrajencev se hranijo 5 let od podelitve nagrad oziroma kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.

Sodelujoči je seznanjen, da:

- lahko zahteva vpogled v svoje osebne podatke,
- lahko zahteva popravek netočnih osebnih podatkov,
- lahko zahteva izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 GDPR predvsem pa v primeru preklica privolitve pridobljene za obdelavo osebnih podatkov za namene te nagradne igre,
- lahko zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov,
- lahko zahteva brezplačni prenos osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki,
- lahko vloži pritožbo pri nadzornem organu, v primeru če meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov,
- posameznik lahko vloži zahtevek za uveljavitev pravic iz prejšnjega odstavka ali pridobi dodatne informacije v zvezi z obdelavo in varovanjem osebnih podatkov pri pooblaščeni osebi za varstvo podatkov preko elektronskega naslova marketing@merit-hp.si ali na naslovu Merit HP d.o.o., Beograjska ulica 4, 1000 Ljubljana. Posameznik lahko pritožbo na obdelavo osebnih podatkov, ki ni skladna s temi splošnimi pogoji nagradne igre, vloži pri Informacijskemu pooblaščencu RS.

11. ČLEN: DOSTOPNOST PRAVIL

Ta pravila so dostopna na spletni strani nagradne igre.

12. ČLEN: REKLAMACIJE IN PRITOŽBE

Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z izvedbo nagradne igre rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

13. ČLEN: KONČNE DOLOČBE
Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani.

Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila, logistične ovire, tehnične težave), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

Pravila so obvezujoča za organizatorja, vse zaposlene in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prodajno akcijo in nagradnim žrebanjem, ki je predmet tega pravilnika, ter za udeležence prodajne akcije (kupce), ki s potrditvijo teh pravil soglašajo z njimi.

Vprašanja in dodatne informacije v zvezi z nagradno igro lahko naslovite na elektronski naslov: marketing@merit-hp.si.

Ljubljana, 02.04.2024

Organizator nagradne igre

Merit HP d.o.o.