Pravila in pogoji nagradnega natečaja »Deli Ljubezen«


1. Organizator
Organizator nagradnega natečaja »DELI LJUBEZEN « (v nadaljevanju nagradni natečaj) je MERIT HP d.o.o.., Beograjska ulica 4, Ljubljana, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Organizator).
Trajanje
Nagradni natečaj se prične 6.11.2023 ob 0:00 in traja do vključno 15.12.2023 do 0:00.


2. Namen
Nagradni natečaj je organiziran in se izvaja z namenom:
- Promocije in predstavitve izdelkov blagovne znamke BACI.

3. Nagrade:
• 1x nagrada vikend izlet v Perugio in obisk tovarne Baci v vrednosti 500 EUR z ddv,
Prejemnik nagrade nima pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrad v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih.
Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jo zamenjati za druge artikle, niti prenesti na tretjo osebo.
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.


4. Sodelovanje v nagradnem natečaju
V nagradnem natečaju lahko sodelujejo le polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji.
Posamezniki lahko sodelujejo v nagradnem natečaju na nasledni način:
Udeleženci nagradnega natečaja sodelujejo z obiskom spletnega mesta https://baci.merit.si , kjer z obrazcem na spletnem mestu prijavijo svojo idejo in definicijo ljubezni.
Organizator bo od nagrade, katerih bruto vrednost presega z zakonom določeno vrednost za plačilo dohodnine, obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti ali doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo bremenijo prejemnike nagrad.
Organizator lahko zahteva davčno številko v Republiki Sloveniji v primeru, da je sodelujoči prejemnik nagrade v okviru nagradnega natečaja. Kolikor potrebnih podatkov prejemnik nagrade ne bo posredoval, mu organizator nagrade ne bo podelil.


5. Izbor nagrajenca
Zmagovalca natečaja bo izbrala komisija, ki jo sestavljajo trije predstavniki organizatorja najkasneje v osmih dneh po zaključku nagradnega natečaja.
Komisija bo zmagovalca natečaja izbrala po lastni presoji. Pri izboru bo komisija upoštevala sledeče kriterije:
1. Kreativnost in inovativnost
2. Redefinicijo ljubezni
3. Sovpadanje ideje z glavno tematiko kampanje
O prevzemu nagrade se bo nagrajenec/-ka dogovoril/-a z Organizatorjem.
Za prevzem glavne nagrade bo moral zmagovalec nagradnega natečaja na poziv Organizatorja posredovati ime, priimek, naslov, rojstni datum in davčno številko.


6. Ostala pravila nagradnega natečaja
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
• se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov sodelujočega ali
• se ugotovi, da sodelujoči ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali
• da je sodeloval v nagradnem natečaju v nasprotju s pravili in pogoji.
Če sodelujoči ne posreduje organizatorju navedenih in točnih podatkov, ni upravičen zahtevati izročitve nagrade od organizatorja. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do sodelujočih na podlagi teh pravil. Sodelujoči pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.
Zaposleni v podjetju MERIT HP d.o.o, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradnega natečaja, v tem ne smejo sodelovati.
Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe nagrade pri transportu ali morebitno škodo pri uporabi nagrade.
Vsi Udeleženci v nagradnem natečaju izrecno jamčijo, da njihova ideja ne krši katerih koli pravic tretje osebe. Udeleženec prevzema odgovornost za kateri koli morebitni zahtevek, ki bi lahko nastal zaradi ali v zvezi s kršitvijo pravic v zvezi z nagradnim natečajem. Hkrati se vsak Udeleženec s prijavo in oddajo ideje izrecno strinja da sme do oddane ideje dostopati in jo uporabiti vsaka zainteresirana fizična in/ali pravna oseba.


7. Varstvo osebnih podatkov, pravica do objave podatkov o prejemnikih nagrad
Organizator uporablja in obdeluje izključno osebne podatke, ki jih zagotovi sodelujoči. Sodelujoči je odgovoren za točnost in pravilnost danih podatkov in je dolžan pravočasno obvestiti organizatorja o vsaki spremembi teh podatkov.
Sodelujoči ima pravico kadar koli zahtevati informacije o svojih osebnih podatkih, ki jih obdeluje organizator, prav tako ima pravico zahtevati prekinitev njihove obdelave v primerih, ko organizator obdeluje podatke na podlagi lastnega zakonitega interesa, zlasti če organizator osebne podatke uporablja za namene neposrednega trženja.
Za uveljavljanje pravic in obveznosti, povezanih z uporabo osebnih podatkov, lahko sodelujoči organizatorju piše na elektronski naslov info@merit-hp.si ali naslov sedeža organizatorja oziroma ravna po navodilih v prejetem promocijskem gradivu.
Osebni podatki se uporabljajo in shranjujejo, dokler jih sodelujoči ne prekličejo v skladu s temi Pravili, razen če zakon ne določa drugače.
Sodelujoči lahko kadar koli zahtevajo izbris ali prenehanje uporabe svojih osebnih podatkov za določen namen. Če takšno zahtevo vložijo med trajanjem nagradnega natečaja in če gre za uporabo njihovih osebnih podatkov za namene nagradnega natečaja, prenehajo sodelovati v nagradnem natečaju.
Sodelujoči je obveščen in se strinja, da organizator izvaja določene aktivnosti, povezane z obdelavo njegovih osebnih podatkov preko obdelovalca v EU in/ali zunaj EU (fizična ali pravna oseba, ki osebne podatke obdeluje v imenu upravljavca baze podatkov). Pri tem bo organizator podatke prenesel zakonito in izbral obdelovalca podatkov, ki ustreza predpisanim varnostnim standardom, ki zagotavljajo visoko stopnjo zaščite osebnih podatkov.
Organizator si bo prizadeval z vsemi razumno koristnimi organizacijskimi in tehničnimi ukrepi zagotoviti, da se osebni podatki sodelujočih v nagradnem natečaju obdelujejo in uporabljajo na varen način, brez možnosti zlorabe in vdora v sistem, v skladu z veljavno zakonodajo.
Druge podrobnosti v zvezi z obdelavo in varstvom osebnih podatkov ter uveljavljanjem svojih pravic najdete v politiki zasebnosti https://merit-hp.si/pages/pravilnik-o-zasebnosti.
Sodelujoči, ki sodeluje v nagradnem natečaju, sprejema vse pravice in obveznosti, opredeljene v teh Pravilih, in potrjuje, da je seznanjen z namenom uporabe njegovih osebnih podatkov ter ravnanjem z njimi.


8. Diskvalifikacija
Organizator bo diskvalificiral sodelujočega, če ugotovi, da je podal lažne, napačne ali tuje osebne podatke, kot tudi če ugotovi, da je sodelujoči mladoletna oseba ali v kolikor sumi, da je sodelujoči zlorabil nagradni natečaj.


9. Končne določbe
Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradnim natečajem, povezanih z njo, je dokončna in velja za vse sodelujoče. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v razmerju do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.


Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 7.11.2023 in so v času nagradnega natečaja na vpogled sodelujočim na spletni strani organizatorja https://baci.merit.si. Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradnem natečaju. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi teh pravil.


Organizator si pridržuje pravico spremembe teh pravil, prekinitev nagradnega natečaja, ali popolno zaustavitev nagardnega natečajav katerikoli fazi, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah bo sodelujoče organizator obvestil z objavo na https://baci.merit.si.


Za vse morebitne spore iz naslova nagradnega natečaja, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.


Ljubljana, 7.11.2023.


Organizator nagradnega natečaja: MERIT HP d.o.o.., Beograjska ulica 4, Ljubljana, 1000 Ljubljana