PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE APTAMIL - ter posebni pogoji in navodila 

Ta pravila in splošni pogoji (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo način izvedbo nagradne igre Aptamil. Namen nagradne igre je promocija izdelkov blagovne znamke Aptamil. 

1.     Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je MERIT HP d.o.o., Beograjska 4, 1000 Ljubljana, matična številka: , 6975224000 davčna številka: SI28813260 (v nadaljevanju: organizator).

2.     Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 02.10.2023 od 00:00 ure do 30.10.2023 do 24:00 ure in se organizira in izvaja v vseh prodajalnah Baby Center na področju Republike Slovenije.

3.     Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo te splošne pogoje, objavljene na spletni strani, https://aptamil.merithp.si/   na način kot to določa 4. točka teh splošnih pogojev. Mladoletne osebe v nagradni igri zastopajo njihovi zakoniti zastopniki.

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih oseb. 

Prijava, ki je poslana v nasprotju z določili prvega in/ali drugega odstavka te točke, se šteje za neveljavno in se udeleženca izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

4.     Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri se lahko sodeluje na 2 načina, in sicer:

(A) na podlagi izpolnjenih podatkov in vnosom številke računa na spletni strani https://aptamil.merithp.si/ 

(B) s sodelovanjem z odgovorom na vprašanje, ki se nahaja na spletni strani https://aptamil.merithp.si/  

(A): izpolnjeni podatki in vnos številke računa 

1. korak: udeleženec v obdobju od 02.10.2023 do 30.10.2023 v okviru enega nakupa kupi izdelke Aptamil v vrednosti najmanj 20 eur v eni od prodajaln Baby Center in za njihov nakup shrani račun;

2. korak: udeleženec na spletni strani https://aptamil.merithp.si/  izpolni svoje podatke in vpiše številko računa kot dokazilo o nakupu Aptamil izdelkov in se strinja s splošnimi pogoji te nagradne igre.

(B) Sodeluje tako, da odgovori na vprašanje na spletni strani https://aptamil.merithp.si/ in se strinja s splošnimi pogoji te nagradne igre, ter izpolni svoje podatke  

Število sodelovanj v nagradni igri ni omejeno, zato lahko posameznik večkrat sodeluje v nagradni igri in to na oba načina (A ali B točka). 

Udeleženec je lahko z eno posredovano številko računa izžreban samo enkrat. Število sodelovanj istega udeleženca v času trajanja nagradne igre ni omejeno. 

5.     Nagrade

Organizator bo podelil nagrade:

- 8x Baby Center darilna kartica v vrednosti 40 EUR

- 4x darilni paket Aptamil

Tedenske nagrade:

V obdobju trajanja nagradne igre se izvede 4 tedenska žrebanja in se vsak teden podeli 2x Baby Center darilna kartica v vrednosti 40 EUR in 1x darilni paket Aptamil.

Nagrada je neprenosljiva, nezamenljiva in je ni možno unovčiti za gotovino.

Žrebanje nagrad

Žrebanje nagrad poteka vsak teden v času trajanja nagradne igre, pri čemer so termini posameznega žrebanja in udeleženci v posameznem žrebanju razvidni iz spodnje tabele.

Žrebanje

Sodelujejo vsi, ki so skladno z 2. točko pravil izpolnili podatke in vnesli številko računa ali pravilno odgovorili na nagradno vprašanje

10.10.2023 - Od 2.10.2023 do 9.10.2023 do 23:59

17.10.2023 - Od 10.10.2021 do 16.10.2023 do 23:59

24.10.2023 - Od 17.10.2023 do 23.10.2023 do 23:59

3.11.2023 - Od 24.10.2023 do 30.10.2023 do 23:59

Žrebanje vseh nagrad ni javno. Prejemnike nagrade se izžreba z naključnim algoritmom. Skupaj bo izžrebanih 12 dobitnikov nagrad oziroma nagrajencev.

6.     Obveščanje nagrajencev

Prejemnike nagrad se v roku 7 dni po opravljenem žrebanju objavi na spletni strani  https://aptamil.merithp.si/ , prav tako pa se jih v tem roku o nagradi osebno obvesti, in sicer na telefonsko številko, ki je bila posredovana preko spletne strani.

7.     Prevzem nagrad

Prejemniki nagrad prejmejo nagrado po pošti najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov. V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka pošiljanja, o čemer se prejemnike nagrad obvesti prek spletne strani  https://aptamil.merithp.si/ .  Stroške poštnih storitev krije organizator.

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da organizatorju ali izvajalcu, na kontakt, naveden v 12. točki teh splošnih pogojev, pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki so nečitljiva, nepopolna ali niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena. 

Prejemniki nagrad nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh splošnih pogojih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jih zamenjati za druge artikle niti prenesti na tretjo osebo.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja ali uporabe nagrad, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

Organizator tudi ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

8.     Davki in akontacija dohodnine

Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z ZDoh-2 in Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju oziroma izvajalcu predložiti osebne podatke, navedene v drugem odstavku 8. člena teh splošnih pogojev. 

Organizator za prejemnika glavne nagrade od vrednosti posamezne nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti.

Za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejetih nagrad ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljene nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine.

Za prejemnika nagrade, katerih vrednost nagrad presega 42,00 EUR (z vključenim DDV), organizator obračuna in plača akontacijo dohodnine po stopnji 25% od davčne osnove skladno z ZDoh-2.

V primeru, ko izračunan znesek akontacije dohodnine za prejemnika nagrade ne preseže 20,00 EUR, se davčni odtegljaj ne odtegne in ne plača, vrednost darila pa se všteje v letno davčno osnovo davčnega zavezanca.

9.     Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec izrecno dovoljuje organizatorju, da se vsi osebni podatki, navedeni v 4. in 8. členu teh splošnih pogojev, lahko hranijo, obdelujejo ter uporabljajo za namen izvedbe nagradne igre, obveščanje prejemnikov nagrad v zvezi s posredovanjem nagrad, statistično obdelavo, segmentacijo kupcev, obdelavo preteklega nakupnega vedenja, neposredno in/ali ciljano trženje ter obveščanje o novostih. 

Organizator vse osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefon, e-mail naslov,), ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od udeležencev, varuje skladno z relevantno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.

Udeleženec lahko kadarkoli zahteva vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oz. prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene predmetne nagradne igre, skladno z relevantno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam.

10.  Kontakt

Organizator:

Merit HP d.o.o.

e-naslov: info@merit-hp.si 

Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.

11.  Razno

Reklamacije v zvezi s pošiljanjem in prevzemom nagrad rešuje organizator. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak nagrade. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe nagrade pri transportu ali morebitno škodo pri uporabi nagrad.

12.  Končne določbe

Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, s svojo prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje obdelavo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.

Splošni pogoji pričnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani https://aptamil.merithp.si/ 

Organizator si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani https://aptamil.merithp.si/ 

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 02.10.2023 

Organizator nagradne igre

Merit HP d.o.o.